ชื่อ - นามสกุล :นางสาววลัยพร มีแววแสง
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :