ชื่อ - นามสกุล :นายวรงค์ลักษ์ เลื่อนฤทธิ์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม :