ชื่อ - นามสกุล :นายจีรทีปต์ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง :รองปลัด อบต.รก.ปลัด อบต
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :