ชื่อ - นามสกุล :นายวัชรา วงษ์เดือน
ตำแหน่ง :นายช่างไฟฟ้า
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม :